Máy đục phá GSH 500 MAX – 06113387K1

Máy đục phá GSH 500 MAX

Giá trị phát tán dao động ah 12 m/s²
K bất định 1,5 m/s²
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39